OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Přečtěte si prosím pozorně níže uvedené obchodní podmínky, odesláním objednávky prostřednictvím internetového formuláře na stánkách www.cakebar.cz nebo písemnou formou na mailovou adrasu cakebar@email.cz potvrzujete, že jste se s nimi řádně seznámili, že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. 

Děkujeme.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Barbora Cetkovská, se sídlem v Brně, Šámalova 3307/38, 615 00 Brno, Česká republika, IČ: 06784488. Nejsem plátce DPH. Registrována na Živnostenském úřadě Magistrátu města Brna.

Kontakt:

on-line na email adrese: cakebar@email.cz

telfonicky na čísle: 725 267 202.


I. cakeBAR

Barbora Cetkovská, IČ 06784488 (prodávající/poskytovatel/organizátor kurzů) poskytuje služby/produkty v oblasti mimoškolního vzdělávání pro zájemce ze strany široké veřejnosti, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Barborou Cetkovskou a zájemcem o službu/produkt (kurz) a jsou pro zúčastněné strany závazné. 

PRODUKTY A SLUŽBY

Označení produktu (zboží) nebo služby a popis jejich hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní. Rádi bychom vás upozornili, že všechny naše produkty (online vzdělávací programy, e-booky, kurzy, produkty) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

Všechny nabízené produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely . Informace, které jsou prostřednictvím těchto programů nabízeny, jsou pouze návody a doporučení a neneseme žádnou odpovědnost za váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůžu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit ani individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. 

II. PŘIHLÁŠENÍ DO KURZU A VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi Barborou Cetkovskou a zájemcem vzniká na základě přihlášení/odeslání objednávky na kurz prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.cakebar.cz nebo písemně na mail cakebar@email.cz. Zájemce může od přihlášení do kurzu odstoupit písemnou formou nebo formou emailu dle Storno podmínek uvedených v čl. IV. Případ odstoupení po řádném zaplacení kurzovného je upraven v bodě III. (Platební storno podmínky).

III. PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY
Při vyplnění přihlášky online na webových stránkách www.cakebar.cz obdržíte do jednoho dne odpověď na emailovou adresu, kterou jste vyplnili ve formuláři. V tomto emailu obdržíte informace o kurzu a podrobnosti k platbě, fakturu. Prosíme, uhraďte cenu za kurz na uvedené číslo bankovního účtu.
Kurzovné se hradí převodem z účtu na účet. Kurzovné je hrazeno na základě obdržení výzvy k zaplacení kurzovného a informaci o zařazení do kurzu. Číslo účtu cakeBAR, 1209265039/3030 (Air Bank a.s. ), variabilní symbol platby je číslo faktury.
Kurzy jsou hrazeny vždy předem v plné výši, do 5 dnů od zaslání faktury, rozhodující je den připsání na účet cakeBAR dle vydané faktury 
Platební podmínky - kurzy: Uveďte prosím všechny údaje, jinak nemůže být vaše platba identifikována. Při neuhrazení nejpozději do 5 dnů od zaslání faktury je přihláška stornována a místo postoupeno náhradníkům. Zvažte předem svoje časové a finanční možnosti- děkujeme.
Storno podmínky - kurzy: Vrácení celé částky za kurz je možné do 30. dne před zahájením kurzu. Od 30. do 10. dne před zahájením kurzu je možné podat žádost o vrácení 70 % z uhrazené částky kurzu. V případě neúčasti na zvoleném termínu Vám kurzovné propadá v plné výši. Možnost vrácení kurzovného zaniká s datem 10. dne před termínem konání kurzu. Stornování přihlášky je nutné zaslat písemně na e-mailovou adresu cakebar@email.cz. Kurzovné Vám bude vráceno do 14 dnů od schválení storna. V případě zrušení kurzu ze strany organizátora (pořadatele) bude nabídnuta možnost převedení kurzovného na náhradní termín kurzu nebo na jiný vybraný kurz, popř. bude kurzovné vráceno v plné výši obratem na účet klienta.

IV. VÝUKA
Přihlášeným zájemcům o kurzy bude vždy včas poslána podrobná pozvánka vč. místa konání výuky.

V. ZMĚNY ZE STRANY ORGANIZÁTORA KURZU
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu lektora v kurzu a rovněž právo z vážných důvodů zrušit kurz před jeho zahájením. V takovém případě má přihlášený nárok na vrácení kurzovného v plné výši.
Organizátor si vyhrazuje právo přerušit kurz z důvodu zásahu vyšší moci jako např. výpadek proudu, částečná nebo generální stávka a nepředpokladatelné události, které nejsou v jeho moci. V takovém případě nemá student nárok na vrácení kurzovného.
Pokud je výuka zrušena ze strany organizátora, že lektor z vážných důvodů nemůže být přítomen na kurzu, bude navržen zájemcům náhradní termín nebo vrácení kurzovného.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Organizátor je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zájemcem v případě, že zájemce neuhradí dohodnuté kurzovné ve lhůtě jeho splatnosti tj. do 5 dnů od obdržení faktury. Organizátor si také vyhrazuje právo zrušit bez náhrady účast dotyčného v kurzu, a to v případě, že svým chováním bude narušovat nebo ohrozí průběh kurzu, majetek nebo zdraví ostatních účastníků kurzu!

VII. PROGRAMY VE SPOLUPRÁCI

On line programy či kurzy ve spolupráci (pod hlavičkou jiných subjektů) se řídí aktuálními obchodními podmínkami jednotlivých organizátorů/prodávajících a neneseme za ně žádnou odpovědnost, proto si je prosím před objednáním pečlivě prostudujte. Děkujeme.

 

Obchodní podmínky platné ode dne 5. května 2020